Facebook komentari

Dodali smo Dodajte komentar na Facebook-u kako bi vam omogućili komentar na našem sajtu koristeći svoj Facebook nalog. Ovaj plugin može da čuva vašu IP adresu, upisuje vaš veb pregledač, čuva i dodijeli kolačiće u svoj pregledač, ugrađuje dodatnu tragu i prati vašu interakciju sa interfejsom komentara, uključujući povezivanje vašeg Facebook naloga sa bilo kojom akcijom šta radite na interfejsu (poput “vole” nečiji komentar, odgovorite na drugi komentar), ako ste prijavljeni na Facebook. Za više informacija o načinu na koji se ti podaci mogu koristiti, pogledajte Facebook politiku zaštite podataka: https://www.facebook.com/about/privaci/update

Facebook Comments

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update